huurvoorwaarden

De door ons opgestelde huurvoorwaarden zijn steeds van toepassing .Door bestelling en/of reservatie bij geens philippe bevestigd de klant de huurvoorwaarden te kennen en na te leven.Wij vragen U dan ook kennis te nemen van onze huurvoorwaarden.

1.Leveren en plaatsen van onze materialen

1.1 De klant draagt de verantwoordelijkheid over de plaats waar onze materialen geplaatst worden op aangeven van de klant.De klant zorgt indien nodig voor alle vergunningen en/of toelatingen.

1.2 De klant neemt er kennis van dat de plaats waar een tent geplaatst moet worden steeds groot genoeg is van oppervlakte, minstens één meter vrije plaats extra dan de oppervlakte van de tent.

1.3 Leveren en plaatsen wordt steeds door onze diensten gedaan, nooit door de klant zelf.Het is dan ook verboden om onze tenten te verplaatsen tenzij in opdracht van politie en / of brandweer.In beide gevallen dient de klant ons onmiddelijk op de hoogte te brengen en komen wij de tent verplaatsen.De kosten hiervoor vallen volledig tenlaste van de klant.

1.4 Bij plaatsing verankeren wij steeds onze tenten met de nodige materialen, grondpinnen en/of gewichten en spanriemen.Deze verankeringen mogen NOOIT verwijderd worden door de klant.Hiervoor zijn enkel onze diensten bevoegd.

1.5 Vanaf het moment van betreding van de plaats van levering is de klant verantwoordelijk voor onze materialen.De klant draagt de verantwoordelijkheid bij diefstal, beschadiging, vervuiling, brand, en alle ander die niet overeenstemmen met een normaal gebruik van de geleverde goederen.

1.6 De klant controleert bij levering of alles geleverd is en de staat van de goederen.Indien er enige afwijkingen zijn zal de huurder steeds de verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, De verhuurder zal van zijn kant steeds schriftelijk bevestigen of er enige afwijkingen zijn.De huurder heeft geen enkel verhaal indien er geen schriftelijke bevestiging is van de verhuurder.

1.7 Door bestelling bij tentenverhuur Geens Philippe verklaart de klant zich volledig akkoord met onze huurvoorwaarden. 

1.8 De verhuurder, Geens Philippe, kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij niet of aangepaste levering.De huurder ziet af van elke vorm van schadeclaim indien de verhuurder de afspraken niet kan nakomen door welke reden dan ook.

1.9 De verhuurder beschikt over het recht om plaatsing van de goederen te weigeren als hij de plaats ongeschikt, onveilig en/of bij ontbreken van de verreiste verguningen.

1.10 De verhuurder kan de levering annuleren zonder enige verplichting aan de huurder indien de annulatie gebaseerd is op de voorspelde weersomstandigheden( bvb. storm,hevige windstoten, enz...)Alle weersomstandigheden die de veiligheid van de materialen in gevaar brengen.

1.11 De verhuurder kan afzien van levering van de gehuurde goederen indien de huurder niet heeft voldaan aan de betaling van de gefactureerde bedragen.

2 Reservatie voor bepaalde huur periode

2.1 Reservatie gebeurt steeds schriftelijk door middel van email, sms, papier,....NOOIT mondeling.

2.2 Een reservatie is pas definitief na betaling van 20% van de totale huurprijs op onze rekening.

2.3 De huurder duidt een plaats, terrein aan waar hij de tenten wil opslaan.De huurder draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid.Indien bij levering blijkt dat op deze plaats,terrein de materialen van de verhuurder niet kunnen/ mogen opgesteld worden valt dit volledig onder verantwoording van de huurder en wordt dit aanzien dit contractbreuk van de huurder. Hierdoor is de huurder gehouden de overeen gekomen prijs voor de levering volledig te betalen aan de verhuurder.

2.4 Bij reservatie worden steeds de nodige materialen ter beschikking gehouden voor de datum van deze reservatie.Dit houdt in dat de verhuurder andere kandidaat huurders voor dezelfde periode moet weigeren.

2.5 Annulatie van de reservatie kan enkel in een periode van 30 dagen voor de huurperiode.De reeds betaalde voorschotten worden nooit terugbetaald.Deze worden aanzien als vergoeding om de de gereserveerde goederen ter beschikking van de huurder te houden voor de door hem /haar gekozen per huurperiode.Bij annulatie minder dan 15 dagen voor de gereserveerde huurperiode, blijft de huurder zonder tegenspraak de totale overeen gekomen huurprijs schuldig aan de verhuurder.

2.6 Door reservatie verklaart de huurder zich volledig akkoord met onze huurvoorwaarden.

3 Verantwoordelijkheid

3.1 De huurder neemt alle verantwoording over van de verhuurder vanaf het moment van de huur periode.

3.2 De huurder draagt alle verantwoordelijkheid voor de gehuurde materialen en de personen die de gehuurde materialen betreden.

3.3 De huurder zal steeds alles ondernemen om schade, van welke vorm dan ook, te voorkomen.De huurder zal tijdens de door hem gereserveerde huurperiode steeds waken over de eigendommen van de verhuurder en deze ten allentijden beschermen tegen,diefstal, vandalisme, brand, vernietiging, vervuiling, storm, hevige wind, hagel, en alle mogelijke bedreigingen die schade kunnen aanbrengen of de goederen van de verhuurder kunnen ontvreemden.

3.4 Alle mogelijke schade ontstaan tijdens een huurperiode vallen steeds ten laste van de huurder.Alle toegebrachte schade dient door de huurder vergoed te worden volgens nieuwwaarde.Indien mogelijk zal steeds geprobeert worden om enkel beschadigde onderdelen te vervangen en in kosten te brengen.Bij eventuele schade zal de verhuurder onmiddelijk de verhuurder hiervan op de hoogte brengen.Bij tegenspraak zal er steeds vaststelling gedaan worden door een deskundige en/of bevoegde diensten.

3.5 De huurder is tijdens de huurperiode ten allen tijde verantwoordelijk voor personen in en om de door de huurder geleverde materialen.Hij zal hiervoor persoonlijk instaan voor eventuele schade en/of verwondingen.De huurder ontslaat hiermee de verhuurder volledig van enige aansprakelijkheid en van eventuele rechtsvervolging.

3.6 De huurder erkent kennis te hebben dat er NOOIT in de tenten van de verhuurder toestellen met open vuur gebruikt mogen worden.De huurder heeft kennis genomen dat enkel hij de volledige verantwoordelijkheid draagt ingeval van brand tijdens de huurperiode dit zowel voor materiele schade als voor menselijk letsel.

4 Betaling

4.1 Betaling dient ten allen tijde voldaan te zijn bij of voor de levering van de gehuurde materialen.Dit kan via overschrijving op onze rekening, minstens enkele dagen voor de huurperiode, of bij levering contant. Bij niet of laattijdige betaling vervalt de overeenkomst ten laste van de huurder, zonder afbreuk te doen op de schulden van de huurder tegenover de verhuurder.Tenzij anders overeengekomen.Indien anders overeengekomen dient de klant zich aan de afspraken te houden en de uiterlijke datum van betaling op de factuur te respecteren zoniet wordt dit aanzien als laattijdige betaling.

4.2 Er kan nooit terugbetaling zijn van reeds betaalde sommen bij annulatie zie punt 2.

4.3 Bij laattijdige betaling verhogen wij het verschuldigde bedrag met 10 euro voor een eerste aanmaning per post, Bij een tweede aanmaning per post word 10% op het verschuldigde bedrag aangerekend als onkostenvergoeding.Bij uitblijven van betaling word een gerechtsdeurwaarder gelast om de openstaande bedragen op te eisen.

4.4 Bij verhuur voor langere termijn heeft de verhuurder het recht de gehuurde materialen weg te halen bij de klant vanaf de 2e aanmaning bij laattijdige betaling zonder verval van de openstaande sommen. De huurder blijft gehouden de volledige som, vastgelegd op overeenkomst te voldoen aan de verhuurder.Laattijdige betaling wordt aanzien als contractbreuk van de klant/huurder.

5 VERBODEN

5.1  Het is de huurder ten allen tijde verboden om volgende zaken te doen in de gehuurde tenten van de verhuurder.

BBQ, open vuur, verwarmingtoestellen tegen of te dicht bij de tentzeilen te plaatsen, gloeilampen tegen de tentzeilen te plaatsen, lasten aan de tent constructie ophangen, zaken op de tentzeilen plakken, en alle mogelijke handelingen die enige schade kunnen veroorzaken.

6 Geschillen

6.1 Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

 

Door reservatie verklaard de huurder zich volledig akkoord met onze huurvoorwaarden en ziet de huurder af van elke vorm van tegenspraak en verklaard de huurder zich akkoord met de voor hem beschreven verantwoordelijkheid. 

 

 

Huurvoorwaarden springkastelen

1 Leveren en plaatsen

1.1 De klant voorziet een plaats die minstens een vrije ruimte van 1m heeft rondom het springkasteel.

1.2 De klant neemt er kennis van dat hij alle verantwoordelijk op zich neemt tijdens de huurperiode. Zo is enkel de klant verantwoordelijk voor ongevallen en letsels veroorzaakt tijdens de huurperiode van een springkasteel. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enig ongeval, schade of dergerlijke.

1.3 De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor onze materialen ten tijde van de huurperiode en zal deze ten allen tijde behoeden van enige schade.

1.4 De klant zal ten allen tijde het springkasteel behoeden voor water insijpeling door regen of andere mogelijke vormen van water insijpeling. De klant verbind zich ertoe NOOIT water spelen of dergerlijk te doen op onze springkastelen. Bij regenval zal hij steeds het springkasteel opgeblazen laten zodat er geen water insijpeling kan plaats vinden.

Indien er toch water in het springkasteel is gedrongen zal enkel de klant/huurde hiervoor aansprakelijk gesteld worden en wordt er een schadevergoeding van 500 euro aangerekend.

1.5 De klant zal nooit kinderen toelaten op het gehuurde springkasteel zonder toezicht van een meerderjarige.

1.6 Het is ten strengste verboden onze springkastelen te betreden met schoenen, eetwaren en/ of snoep.

Bij het niet naleven van dit verbod zal de klant alle verantwoordelijkheid dragen en instaan voor eventuele schade, herstellingskosten en/ of schoonmaak kosten.

1.7 Springkastelen worden NOOIT door de woning geleverd!!

1.8 voor alle andere voorwaarden zie onze voorwaarden hierboven.

1.9 De klant/huurder ontslaat ten allen tijde de verhuurder van alle verantwoordelijkheid tijdens  de huurperiode.De huurder neemt alle verantwoordelijkheid ten zijne laste . Mogelijke ongevallen en allle materiele schade zowel aan onze materialen als alle andere vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

1.10 Door reservatie verklaard de klant/huurder onze algemene voorwaarden te kennen en verklaart de klant/huurder zich hiermee akkoord zonder enige tegenspraak.